இரத்தக் கரை படிந்த கோடுகளால் இந்தியா துண்டு துண்டாக சிதறும் மத்திய அரசுக்கு வைகோ எச்சரிக்கை

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>