தமிழீழம் மலர்ந்தால் தான் இந்துமாகடலில் இந்தியாவுக்கான பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் – காசி ஆனந்தன்

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>